• به سایت سامانه آموزشی تدبر در کلام وحی خوش آمدید
سامانه آموزشی موسسه تدبر در کلام وحی

دوره معرفتی اول

کد دورهوضعیتپیش نیازنام درسنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1-1سطح2
سطح2
1397/07/01شنبه 08:00 تا 11:0001,000,000
2-1سطح 3
سطح 3
1397/07/01دوشنبه 08:00 تا 12:0001,000,000
3-1سطح1
97-98/قم
1397/07/01سه شنبه 08:00 تا 11:0001,000,000
4-1سطح1
97-98/ تهران
1397/07/01دوشنبه 08:00 تا 12:0002,000,000
5-1سطح1
97-98/قم
1397/07/01سه شنبه 15:00 تا 18:0001,000,000