• به سایت سامانه آموزشی تدبر در کلام وحی خوش آمدید
سامانه آموزشی موسسه تدبر در کلام وحی

دوره معرفتی اول

کد دورهوضعیتپیش نیازنام درسنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1-1سطح1
آموزشی فرهنگی/حضوری/قم
1397/07/01سه شنبه 08:00 تا 11:0001,000,000
2-1سطح1
آموزش معرفتی/ حضوری/ تهران
1397/07/01دوشنبه 08:00 تا 12:0002,000,000
3-1سطح1
آموزش معرفتی/ حضوری/قم
1397/07/01سه شنبه 15:00 تا 18:0001,000,000
4-1سطح 1
معرفتی/ تهران
1397/10/09سه شنبه 08:00 تا 12:0001,000,000
5-1سطح 2
آموزش معرفتی/حضوری/تهران
1397/07/01پنجشنبه 08:00 تا 12:0001,000,000
6-1سطح 3
آموزشی فرهنگی/حضوری/گناوه
1397/07/010350,000