• به سایت سامانه آموزشی تدبر در کلام وحی خوش آمدید
سامانه آموزشی موسسه تدبر در کلام وحی

دوره معرفتی اول

کد دورهوضعیتپیش نیازنام درسنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1-1سطح دو - غیر حضوری
آموزش معرفتی/غیر حضوری/قم
1398/10/010930,000
2-1سطح سه - غیر حضوری
آموزش معرفتی/غیر حضوری/قم
1398/10/0101,070,000