• به سایت سامانه آموزشی تدبر در کلام وحی خوش آمدید
سامانه آموزشی موسسه تدبر در کلام وحی

دوره معرفتی دوم

کد دورهوضعیتپیش نیازنام درسنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1-1سطح پنج - غیر حضوری
آموزش معرفتی/غیر حضوری/قم
1398/10/010830,000
2-1سطح شش - غیر حضوری
آموزش معرفتی/غیر حضوری/قم
1398/10/010540,000