دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام دوره نام درس کد دوره
1398/02/30350,0001398/12/291397/11/16آموزش معرفتی/غیر حضوری/قمسطح سه - غیر حضوری025/97-98

فرم ورود مشخصات