دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام دوره نام درس کد دوره
1398/02/30350,0001398/12/291397/11/16آموزش معرفتی/غیر حضوری/قمسطح دو - غیر حضوری97-98/025

فرم ورود مشخصات