دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام دوره نام درس کد دوره
1398/02/30350,0001398/09/301397/07/01آموزش معرفتی/غیر حضوری/قمسطح پنج - غیر حضوری025/97-98

فرم ورود مشخصات