دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام دوره نام درس کد دوره
1398/12/03860,0001399/01/201398/10/01آموزش معرفتی/غیر حضوری/قمسطح چهار - غیر حضوری025/988-999

فرم ورود مشخصات