دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام دوره نام درس کد دوره
1399/05/161399/02/061399/02/06شنبه 13:30 تا 14:30,یکشنبه 13:30 تا 14:30,دوشنبه 13:30 تا 14:30,سه شنبه 13:30 تا 14:30,چهارشنبه 13:30 تا 14:30,پنجشنبه 13:30 تا 14:30بازآموزی ارتقاء علمی و مهارتی مربیانباز آموزی و ارتقاء علمی و مهارتی مربیان025/9999

فرم ورود مشخصات