دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام دوره نام درس کد دوره
1398/02/04400,0001397/11/021397/11/02پنجشنبه 08:00 تا 12:00,پنجشنبه 14:00 تا 18:0097-98/قم/ حضوریتدبر درزیارت عاشوراودعای عهد97-98/025

فرم ورود مشخصات