دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام دوره نام درس کد دوره
1398/12/03830,0001399/07/011398/10/01آموزش معرفتی/غیر حضوری/قمسطح پنج - غیر حضوری025/9888-99

فرم ورود مشخصات